Poslední aktualizace proběhla 17.04.2014 22:28

Etický kodex daňového poradce

menu

Každý daňový poradce má povinnost dodržovat „Kodex daňového poradce“, který slouží jako ochrana klienta. Stanovuje se v něm následující:


Nezávislost - Při plnění úkolů si daňový poradce musí chránit svoji osobní a ekonomickou nezávislost. To platí jak při zastupování klienta, tak při překonávání rozporů mezi zájmy svými, klientovými, správců daně a dalších zainteresovaných stran.

Osobní zodpovědnost - Daňový poradce vykonává svoje aktivity na svoji vlastní zodpovědnost. Je zodpovědný jak za výsledky práce svojí, tak za výsledky práce zaměstnanců, které jejím výkonem pověřil. Vznikne-li klientovi vadným plněním povinností daňovým poradcem nebo jeho zaměstnanci škoda, je mu ji tento povinen nahradit. Tato rizika musí být kryta povinným pojištěním. Je-li daňové poradenství vykonáváno společnostmi, musí být tyto vedeny a kontrolovány kvalifikovanými daňovými poradci. Vykonává-li společnost kromě daňového poradenství i jiné činnosti, musí být za úsek daňového poradenství zodpovědný minimálně jeden daňový poradce.

Pečlivost a svědomitost - Při výkonu povolání je třeba dodržovat platné právní i oborové předpisy. Tato zásada vyžaduje korektní jednání při výkonu profese, zvláště pak nevytváření rozhodnutí na základě pocitů, a také starostlivé zacházení se svěřenými penězi a majetkovými hodnotami - cizí peněžité hodnoty musí být spravovány odděleně od vlastních. Před přijetím zakázky je třeba posoudit, je-li její důkladné a věcně správné splnění možné bez vzniku konfliktu zájmů. A není-li toto možné, je třeba zakázku odmítnout.

Mlčenlivost - Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechno, co se daňový poradce dozvěděl při výkonu své profese nebo u příležitosti výkonu pracovní činnosti od svého klienta. K dodržení mlčenlivosti je třeba přimět i zaměstnance. Povinnost mlčenlivosti se týká i zákazu nepovoleného zhodnocování obchodních a podnikových tajemství.

Činnosti slučitelné a neslučitelné s výkonem profese - S vykonáváním daňového poradenství jsou slučitelné pouze ty činnosti, které neohrožují profesionální povinnosti.

Reklama - Inzeráty a jiné reklamní aktivity prováděné na základě národních legislativ musí odpovídat zákonným nebo jinak stanoveným ustanovením a praktickým nutnostem. Musí být legální, pravdivé a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Nesmí docházet k zavádějící inzerci a nepodložené kritice. Všechny projevy na veřejnosti musí svým obsahem a formou odpovídat obecnému náhledu na profesi.

Vztah ke kolegům - Ve vztahu k jiným daňovým poradcům je třeba zachovávat kolegiální chování. To platí obzvláště pro společné zastupování jednoho klienta a výměnu zakázek.

Poplatky - Neexistují-li žádné zákonné tarify, měl by mít klient před uzavřením smlouvy možnost seznámit se se zásadami výpočtu odměny. Honorář za daňové poradenství musí být vypočten ve vztahu k významu práce a času, který byl jejímu výkonu věnován.

Disciplinární sankce - Profesní zásady přijaté profesními organizacemi musí být vůči jejich členům prosaditelné disciplinárními opatřeními, která by měla zahrnovat i možnost vyloučení.

Další vzdělávání - Profesní organizace daňových poradců by měly své členy podporovat v dalším vzdělávání a poskytovat jim odpovídající možnosti v tomto směru.

Copyright © 2006 Bernas group s. r. o. Všechna práva vyhrazena.